top of page

Algemene voorwaarden

Slechtweergarantie

Bij slechtweervoorspelling kan tot 72u voor u event uw reservatie geannuleerd worden. Bij slechtweer wordt bedoeld dat het aanhoudend hard blijft regen en of storm weer is.  Vanaf windkracht 5 zullen de opblaasbare spelen niet gemonteerd worden en heeft de verhuurder ook het recht niet deze op te blazen. 

Reservering

Elke reservering zal pas als geldig worden beschouwd bij betaling van het voorschot en ondertekening huurcontract. Voorschot van 50% (incl.btw) zal worden voldaan via overschrijving, op het rekeningnummer BE29 3631 8364 2864, dit maximaal 8 dagen na het ondertekenen van het huurcontract. Indien de leverdatum minder dan 8 dagen na reservatie plaatsvind dient de betaling 24u na reservatie plaats te vinden. Het saldo van de huurbedrag en verplichte borg (zie details per product op onze productpagina) dient betaald te worden bij aflevering of ontvangst name. De borg zal terugbetaald worden als het materiaal proper, onbeschadigd wordt opgehaald. 

Offerte

Elke offerte gemaakt en doorgestuurd door Party temple is er een bindende periode van 14 dagen. Bij schriftelijk akkoord van beide partijden kan deze offerte voor maximaal 1 week verlengd worden. Alles wat niet op de offerte vermeld staat is niet voorzien in de totaalprijs. 

Duur van de overeenkomst

Elke reservatie is standaard voor een periode van 24u behalve indien anders vermeld. 

Annulatie

Elke annualtie die plaatsvind veertien dagen voor lever-/huurdatum zal gepaard gaan met een schadevergoeding ter waarde van het betaalde voorschot. De reden van annulatie zal ook geen invloed hebben op deze schadevergoeding. 

Slechtweergarantie: Bij huur disotheek en slecht weer (lees aanhoudende regen of storm) is bovenstaande niet van toepassing.  Bij slechtweervoorspelling kan tot 24u voor u event uw reservatie geannuleerd worden. Bij slechtweer wordt bedoeld dat het aanhoudend hard blijft regen en of storm weer is.  Vanaf windkracht 5 zullen de opblaasbare spelen niet gemonteerd worden en heeft de verhuurder ook het recht niet deze op te blazen. 

Voorziening

De huurder zal een aansluiting(stopcontact) van minstens 220 volt en 16 Amp binnen een bereik van 20 meter voorzien. 
Bij verhuur van opblaasbare artikelen vragen wij minstens 1 meter extra ruimte langs elke zijde rond de tent om alles correct te kunnen plaatsen en verankeren.
De plaatsing mag niet gebeuren op hellend/dalend terrein en plaatsen waar eventueel puntige voorwerpen voorkomen.
De partytent wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, asfalt,...) de partytent niet op een veilige manier kan worden verankerd.

Gebruiksvoorwarden

Gedurende de hele huurperiode van een opblaasbaar artikel dient de blaasinstallatie ten alle tijden in werking te staan. Dit is een preventieve maatregel om regen in de tent te voorkomen. Een reinigingskost van €75.- zal worden aangerekend als de motor wordt uitgeschakeld. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt bij stormweer.

Dient het opblaasbaar artikel toch afgelaten te worden, dient men volgende regels te respecteren:

-  Het stopcontact uit de stekker trekken

- Lucht uit de tent laten

- Muren naar binnen duwen en in twee vouwen, voorkom dat het water naar de binnenkant loopt.

 

Opblaasbare discotheek: 

 

 • Het gebruik van een warmtebron is ten strengste verboden onder/in de tent. Onder warmtebronnen vallen: fakkels, vuurkorven, frituren, gasfornuizen, barbecue op gas, kolen of elektriciteit, en dergelijke. Voor het verwarmen van de tent is de huurder verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken. Hou voldoende afstand van de opblaasbare wanden.

 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds recht liggen.

 • In geen enkel geval mag de blaasinstallatie bedekt worden terwijl deze functioneert.

 • Er vrijde doorgaan van minimum 1,20m moet worden voorzien voor het plaatsen van de opblaasbare discotheek.

 • Het is verboden om op de muren te klauteren.

 • Er geldt een algemeen rookverbod in de opblaasbare discotheek!

 • Het bevestigen van stickers, plakband, duimspijkers, nietjes en schroeven op de gehuurde artikelen is uit den boze.

 • Na het opstellen van de opblaasbare discotheek mag deze niet meer verplaatst worden.

 • Indien de opblaasbare discotheek een nacht blijft staan moet de huurder de blaasinstallatie gedurende de hele periode in werking laten staan.

 • Bij defect gedurende de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen op het telefoon nummer 0471/80.76.40. Na de vaststelling van de oorzaak zal U enerzijds de borg en een verrekening van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de waarborg worden ingehouden en de herstellingskosten aan U doorgerekend worden indien het defect te wijten is aan door U of derden aangebrachte schade.

Nazicht en recht op verhaal

Bij ontvangst van de goederen is de huurder is verplicht deze grondig te controleren op gebreken. De huurder dient bemerkingen meteen te melden aan de verhuurder. Wanneer de gebreken niet binnen 6 uur na levering én voor het event gemeld worden, stemt de huurder in met de staat waarin het gehuurde goed werd geleverd. Hiermee vervalt ieder recht op verhaal. Bij het afhalen van de goederen dient dit meteen gemeld te worden alvorens het inladen door de huurden.

Schade, gebreken en reparaties

De huurder verplicht zich elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te signaleren. Reparaties mogen onder geen enkele voorwaarden uitgevoerd zonder de toestemming van de verhuurder. Schade of gebreken dienen onmiddellijk gemeld te worden op het telefoon nummer 0471/80.76.40.

Verzekering

Verzekering

Gedurende de hele huurperiode is de huurder verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen.

De huurder dient zich zo nodig te verzekeren tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Elke betwisting naar aanleiding van de opdracht waarvoor tussen beide partijen geen minnelijke schikking kan worden getroffen zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren. De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van deze algemene voorwaarden geschiedt uitsluitend conform de Belgische wetgeving.

Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde goederen in overeenstemming met de volgende bepalingen te gebruiken:

– De gehuurde goederen in overeenstemming met de gebruiks- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij afhaling van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.

– Geen wijzigingen aanbrengen aan de gehuurde goederen.

De huurder is aansprakelijk voor alle kosten (lasten, belastingen, boetes,…) die resulteren uit het gebruik van de gehuurde toestellen.

Diefstal

De huurder zal verantwoordelijk bevonden worden bij het ontvreemden of stuk gemaakt door derden van de gehuurde goederen. De huurder verplicht zich bij diefstal of schade van het gehuurde goed, Party temple te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval een reparatie nog mogelijk is, verplicht de Huurder zich tot de vergoeding van de reparatiekosten die hieruit vloeien vermeerderd met 15% administratiekosten. Ditzelfde is van toepassing voor schade aan of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van de gehuurde goederen. Daarnaast blijft de Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Party temple geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). 

Hygiëne en onderhoud  

Indien er na de huurperiode ongewone vervuiling vaststellen, zal er een reinigingskost worden aangerekend. 

Indien bij een droge huurperiode de gehuurde goederen nat worden teruggebracht of achtergelaten zal een reinigingskost worden aangerekend van 25 euro per gehuurd goed. 

Waarborgen

 • Waarborgen worden per gehuurd toestel aangerekend.

 • De waarborg zal enkel worden teruggegeven na controle van het materiaal, men controleert of teruggeleverd materiaal proper en onbeschadigd is.
  Wordt er schade toegebracht aan de verhuurde goederen, zal de reële kostprijs voor vervanging aangerekend worden aan de klant + de verplaatsingskosten die gemaakt worden om het materiaal te vervangen. Dit bedrag zal in rekening gebracht worden met de waarborg. Overschrijd het bedrag de som van waarborg zal een bijkomende factuur worden opgemaakt met een betalingstermijn van 15 dagen.

bottom of page